כתב ויתור והגבלת אחריות

אין ולא יהיו כל ייצוג או אחריות, אם במפורש או במרומז, לתוצאות השימוש במוצר זה במקרה של שימוש שלא על פי ההוראות ו/או באופן שאינו תואם את נהלי היישום ואמצעי הזהירות המקובלים. כל פיצוי של הקונה או המשתמש וגבולות האחריות של חברת - "זלמנסון דשנים" במקרה של נזק, פציעה או הפסד כתוצאה משימוש או תפעול מוצר זה, יהיו מוגבלים למחיר רכישתו. חברת "זלמנסון דשנים" מצהירה כי היא שוללת ומגבילה כל אחריות להתאמתו של המוצר לכל שימוש או מטרה שהיא.